dr hab. Sławomir Górzyński, aih, AIG

ORCID iD iconhttps://orcid.org/0000-0001-6067-4355

 

Życiorys naukowy

Urodziłem się 21 sierpnia 1962 roku w Belgradzie, w ówczesnej Jugosławii, dzisiaj Serbii.

Po ukończeniu XVIII Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Zamoyskiego rozpocząłem studia historyczne. W latach 1981–1986 studiowałem na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie uzyskałem stopień magistra, promotorem był prof. Aleksander Gieysztor. Odbyłem studia doktoranckie w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (1987–1992). W 2007 roku uzyskałem tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii na Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie za rozprawę Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno–genealogiczne (promotor prof. Bartłomiej Szyndler), po uzupełnieniach została opublikowana pod tym samym tytułem (Warszawa 2009).

W styczniu 2013 roku Rada Naukowa Instytutu Historii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu nadała mi tytuł doktora habilitowanego w dziedzinie historii. Podstawą przewodu habilitacyjnego była monografia Polacy pochowani na cmentarzach Mentony i Nicei (Warszawa 2012), zob. niżej.

W 1991 roku, wraz z Krzysztofem Dąbrowskim, założyłem Wydawnictwo DiG, które specjalizuje się w publikacjach z zakresu historii i nauk pokrewnych. Jako Redaktor Naczelny uruchomiłem m.in. serie wydawnicze „Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny”, „Człowiek. Symbol. Historia”, „Pamiętniki polskie z XVII–XX wieku”. Wydawnictwo DiG jest (lub było) także wydawcą wielu renomowanych periodyków historycznych: „Przeglądu Historycznego” (od 1999 r.), „Dziejów Najnowszych” (od 1993 r.), „Studiów Źródłoznawczych” (oba ostatnie pisma nadal znajdują się w naszej dystrybucji). Wydawaliśmy także „Napis” oraz „Społeczeństwo Polski średniowiecznej”,  wydajemy „Miscellanea Historico–Archivistica”, „Forum Artis Rhetoricae”, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”. Wydawnictwo uruchomiło również serie: „Fasciculi Historici Novi”, „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, „Studia Ethnologica”, „Res Humanae. Studia”. Publikacje Wydawnictwa DiG otrzymywały m.in. nagrody Klio, Nagrodę im. prof. Jerzego Skowronka, Nagrodę Towarzystwa Miłośników Historii w dziedzinie varsavianów. Wydawnictwo DiG znajduje się na liście wydawców, których publikacje przynoszą 80 punktów za publikowane u nas monografie.

Szczegółowa bibliografia zob. niżej

Zainteresowania badawcze

Badania, które konsekwentnie realizuję od czasu studiów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, mogę podzielić na badania z zakresu nauk pomocniczych historii i historii społecznej.

Spośród nauk pomocniczych historii niewątpliwie najbardziej jestem badawczo związany z heraldyką i epigrafiką.

Pierwsze moje publikacje w latach  80., a więc w czasach, gdy środowisko badaczy heraldyki było nieliczne, wiązały się z pracami dokumentacyjnymi i niewątpliwym osiągnięciem było opublikowanie na ostatnim roku studiów w Wydawnictwie Uniwersytetu Warszawskiego (wraz z Jerzym Kochanowskim) książki pt. Herby szlachty polskiej. Zaproponowany w tej książce układ i koncepcja prezentacji polskich herbów zostały przyjęte w pracach m.in. ś.p. prof. Józefa Szymańskiego, a także wielu późniejszych naśladowców (i plagiatorów). Systematycznie heraldyce poświęcałem kolejne prace i książki. W każdym z tych przypadków heraldyka stanowi pretekst do studiów nad społeczeństwem. Tak było zarówno w badaniach nad nobilitacjami udzielanymi Polakom (mieszkańcom Galicji) w okresie zaborów przez monarchów z dynastii habsburskiej (Nobilitacje w Galicji, wyd. I i II), jak i w rozprawie doktorskiej, która po zmianach została opublikowana jako książka (Arystokracja Polska w Galicji. Studium heraldyczno–genealogiczne), gdzie analizuję aspekt heraldyczny nadań oraz przedstawiam środowisko szlachty zaliczonej w Galicji do Stanu Panów (Magnatenstand) w kontekście związków genealogicznych. W trakcie prac nad tym tematem opublikowałem w austriackim piśmie „Jahrbuch ADLER” artykuł na temat herbów złożonych, proponując termin „herb genealogiczny” dla przedstawień herbowych składających się z kilku pól. Termin ten został przyjęty przez większość badaczy.

Ów aspekt heraldyczny i genealogiczny  był także badany w cyklu artykułów poświęconych polskim zabytkom heraldycznym znajdującym się poza Polską. W artykułach zwracano uwagę na herb jako źródło pozwalające śledzić związki dynastyczne Piastów i Jagiellonów oraz polityczne oddziaływanie tych związków. W artykule poświęconym ikonograficznym i epigraficznym aspektom grobu Władysława ks. cieszyńskiego (zm. 1355 r.) przedstawiłem możliwości badawcze wynikające z wpływu dogłębnej analizy treści genealogicznych, heraldycznych, zawartych w inskrypcjach, a także pośrednich przekazach ikonograficznych (Biblioteka Piccolominich w Sienie) na badania z zakresu historii powszechnej (związki dynastyczne Piastów śląskich i mazowieckich, Jagiellonów i Habsburgów z innymi dynastami Europy). Powiązania pomiędzy treściami ikonograficznymi zabytków sepulkralnych z innymi przekazami (np. kazaniami pogrzebowymi) omawiałem także w odniesieniu do przedstawicieli rodzin szlacheckich (np. nagrobek Piotra Branickiego we Lwowie).

W głównym nurcie badań heraldycznych znalazło się także opracowanie poświęcone spuściźnie aktowej znajdującej się St. Petersburgu, a określanej jako materiały po Heroldii Królestwa Polskiego, a także po działaniach Rządzącego Senatu. Dzięki kwerendzie przeprowadzonej w Centralnym Historycznym Archiwum w Petersburgu są obecnie możliwe zabiegi strony polskiej o kopiowanie akt tych urzędów, pozostających w rosyjskim zasobie archiwalnym w ramach Reconstruction Memory of Poland.

Liczne prace związane z zasobem archiwalnym — tu nie bez znaczenia pozostaje mój wykonywany zawód wydawcy książek naukowych — skutkują obecnie prowadzonymi badaniami nad pozostałością aktową Wydziału Stanowego w zakresie legitymacji szlacheckich w Galicji (planowana jest w ciągu najbliższych 2–3 lat publikacja wszystkich legitymacji z tego obszaru).

Kolejnym obecnie prowadzonym projektem jest — w obszarze badań nad historią społeczną — identyfikacja i analiza składu społecznego warstwy ziemiańskiej w Galicji. Dotychczasowe prace skupiały się nad wycinkowymi badaniami grup ziemiańskich lub też wielkich rodów w tym zaborze. Moim celem badawczym jest ustalenie w kilku przekrojach struktury własności z uwzględnieniem narodowości właścicieli dóbr tabularnych, sposobu dziedziczenia i przechodzenia własności w obce ręce, a w konsekwencji odpowiedzi na pytanie o strukturę społeczną ziemiaństwa w jego schyłkowym okresie (wiek XIX-XX).

Badania nad ziemiaństwem galicyjskim są konsekwencją moich zainteresowań tą grupą społeczną, zapoczątkowanych w latach 80. Wówczas to wraz z dzisiejszym dr. hab. Tadeuszem Epszteinem, prof. IH PAN, rozpoczęliśmy cykl publikacji poświęconych XX–wiecznemu ziemiaństwu. Uczestnicząc w pracach Pracowni Dziejów Warstw Posiadających IH PAN miałem możliwość rozwijania swoich zainteresowań właśnie nad ziemiaństwem. Nieoceniona inicjatywa badawcza wypływająca z badań śp. prof. Janiny Leskiewiczowej zaowocowała rozpoczętymi w latach 80. publikacjami Spisów ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w 1930 roku. Każdy tom był poprzedzony analizą składu społecznego województwa (województw), którego dotyczyła publikacja. W sumie w tej serii opracowano 11 województw Rzeczypospolitej okresu międzywojennego. Jednocześnie uczestniczyłem i uczestniczę nadal w edycji słownika biograficznego ziemian polskich XX wieku (Ziemianie polscy XX wieku, ukazało się 11 woluminów), będąc członkiem zespołu redakcyjnego tej serii, jak też redaktorem niektórych tomów.

Badania nad ziemiaństwem można także w moim przypadku uznać za badania nad dziejami jednostek i ich genealogią, które — łącząc się z zainteresowaniami epigraficznymi i dziejami polskiej emigracji politycznej XIX wieku — zaowocowały licznymi publikacjami na ten temat. Do nich należą publikacje inskrypcji z cmentarzy francuskich (zob. załączoną Bibliografię moich prac). Badania biograficzne, genealogiczne, inskrypcyjne i heraldyczne zostały rozwinięte w opublikowanych książkach mojego współautorstwa, poświęconych cmentarzom w Paryżu, Montresor, Mentonie i Nicei. Prace te wskazują na wzajemnie przenikający się zakres zainteresowań badawczych, obejmujący  badania biograficzne, genealogiczne, epigraficzne i heraldyczne, pozwalające jednocześnie na analizę społeczną emigrantów polskich zmarłych we Francji.

Udział w pracach badawczych zespołów naukowych, jak też samodzielne badania kierują mnie na pola do tej pory mało uprawiane przez innych badaczy, czy też uprawiane w znacznym ograniczeniu. Badając dzieje polskich herbów szlacheckich, zajmując się badaniami genealogicznymi ziemiaństwa, dynastów, emigrantów, wykorzystując źródła epigraficzne (zarówno te na cmentarzach, jak i w kościołach — np. w kościele św. Krzyża w Warszawie), zawsze staram się uchwycić wątek historii społecznej ze szczególnym uwzględnieniem dziejów szlachty polskiej. Temu zadaniu także służył mój udział w pracach objętych grantem badawczym finansowanym z Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, a stawiających sobie za cel przebadanie zagadnień wynikających z problemu o roboczym tytule: „Od szlachty do ziemiaństwa”. Mając nadzieję, że w wyniku tego projektu przybliżyliśmy poznanie funkcji dziejowych szlachty polskiej, która w XIX w. przekształciła się w ziemiaństwo, jednocześnie w ramach grantu z tego samego Programu (NPRH) zgromadziłem dane do projektu określanego jako „Baza danych nauk pomocniczych”, zawierającego przekazy heraldyczne, sfragistyczne i bazę genealogiczną.

Odznaczenia

Postanowieniem prezydenta Bronisława Komorowskiego z dnia 16 kwietnia 2012 roku „za wybitne zasługi w działalności wydawniczej i naukowej” odznaczony zostałem Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, uroczystość dekoracji odbyła się 18 grudnia 2012 r. Natomiast 11 stycznia 2016 roku zostałem odznaczony odznaką honorową „Za Zasługi dla Archiwistyki” za „szczególne osiągnięcia dla rozwoju archiwów i archiwistyki”.

Cyfrowa humanistyka (Digital Humanities)

Wszystkie powyższe zainteresowania koncentrują się wokół źródeł historycznych pozyskiwanych w różny sposób. Jednym z ważniejszych aspektów mojej działalności w ciągu ostatnich kilku lat jest pozyskiwanie masowych źródeł poprzez ich digitalizację. Aspekt tej działalności jest realizowany na kilku polach.

Współczesne, rozwijane w oparciu o metody komputerowe, sposoby pracy historyka, szerzej humanisty, metody pracy zmieniają nasz warsztat pracy, ale także możliwości i potencjalne efekty. Już moja praca magisterska, której pisanie rozpocząłem ok. 1984 roku powstała z wykorzystaniem napisanego samodzielnie programu komputerowego (dzisiaj nadal może spełniałby swą rolę gdyby nie archaiczność języka i komputera firmy ATARI).

Jednym z nich jest digitalizacja masowa źródeł historycznych wraz z ich opracowaniem w postaci matedanych, ale przede wszystkim w połączeniu z bazami danych. W swojej dotychczasowej działalności opracowałem cyfrową kopię Metryki Koronnej (przechowywana w Archiwum Głównym Akt Dawnych). Jest to źródło niewątpliwie obszerne, zdigitalizowano ok. 450.000 stron. Nie jest to jednak tylko udostepnienie materiału ikonograficznego. Do korzystania z wersji cyfrowej dołączono obszerną tekstową bazę danych pozwalającą na wyszukanie konkretnych zapisów w źródłach w oparciu o wykonywane w różnym okresie regesty Metryki Koronnej. Projekt ten będzie jeszcze rozwijany w przyszłości, obecnie obejmuje baza danych okres do końca XVI wieku, a planowane jest uzupełnienie o czasy panowania królów Zygmunta III i Władysława IV.

Drugim masowym źródłem (obecnie zdigitalizowano ponad 500.000 stron) to są księgi sądowe, sądów grodzkiego i sądu ziemskiego płockiego (479 ksiąg w całości i 151 ksiąg w ograniczonym zakresie ze względów konserwatorskich). Do tego materiału przygotowywana jest kartoteka urzędników ziemskich i grodzkich dla całego okresu od średniowiecza do końca istnienia Korony Polskiej (do 1795 roku).

Komplementarną, choć inaczej pozyskiwaną bazę danych stanowią zdjęcia zabytków heraldycznych z obszaru Mazowsza i Małopolski (historycznej). Kilka tysięcy zdjęć opisanych jest nazwą herbu (lub nazwą geograficzną w przypadku herbów samorządowych – miejskich, powiatowych i wojewódzkich) wraz z podaniem współrzędnych geograficznych. Jest to jednocześnie baza mająca potencjalnie najwięcej zastosowań, gdyż do bazy heraldyczne odwołują się rekordy bazy pt. Metryka Koronna, baza pieczęci (odcisków pieczęci od średniowiecza do XIX wieku, w tym wszystkich tłoków pieczętnych monarchów polskich znajdujące się w Archiwum Głównym Akt Dawnych). Jest to baza która jest przykładem wykorzystania obszernych zbiorów zdigitalizowanych na potrzeby kolejnych projektów naukowych.

W moim dorobku są także inne bazy danych łączące materiał ikonograficzny (digitalizowany) z wiedzą historyczną. Większość wyników prac gromadzonych w ramach digital humanities pomieszczona został na serwerze Polskiego Towarzystwa Heraldycznego – pther.eu (Fototeka AGAD, Heroldia Królestwa Polskiego, Cmentarze Owernii, a także wyżej wymienione prac).

Wykorzystanie digital humanities (baz wiedzy łączących materiały zdigitalizowane z wiedzą humanisty) jest nowym wyzwaniem do którego przygotowuję się od lat, aby dzięki zebraniu dużego doświadczenia wyodrębnić z tego obszar stricte badawczy, którym planuję zająć się w najbliższych latach. Wśród wyzwań stojących przed historykami obecnie znajdują się między innymi kwestie podejścia do nowych możliwości edycji źródeł w dobie publikacji źródeł cyfrowych. Dotychczasowe zasady publikacji źródeł stają się tym samym nieefektywne, a konieczność wypracowania nowych zasad jest oczywista. Choć nie jest oczywisty efekt końcowy, a także metodyka prac.

Udział w projektach badawczych

2008-2012      Polskojęzyczna edycja „Orbis Polonus” Szymona Okolskiego – źródło do badań nad kulturą i świadomością społeczeństwa”, nr projektu Nr 1417/B/H03/2008/34, Instytut Badań Interdyscyplinarnych „Artes Liberales” Uniwersytetu Warszawskiego, współwykonawca. / Polska.

2010-2016      Polacy i ich groby na podparyskim cmentarzu Montmorency, nr projektu Nr 1792/H03/2010/38 ‐ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Towarzystwo Miłośników Historii, współwykonawca. / Polska.

2011-2017      „Nauki pomocnicze historii: heraldyka, sfragistyka, genealogia – bazy danych”, nr projektu 0075/FNiTP/H11/80/2011 ‐ Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, współwykonawca, kierownik projektu, / Polska (zob. http://pther.info:8080/genportal/home)

2011-2017      „Od szlachty do ziemiaństwa. Geneza i trwanie na obszarach niejednolitych etnicznie dawnej Rzeczypospolitej”, NPRH nr 12H 11 0016 80, Polskie Towarzystwo Historyczne. NPRH nr Nr 0156/FNiTP/H12/80/2011. Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, współwykonawca, kierownik wydzielonej części projektu, / Polska

2012-2017      Metryka Koronna Księgi Wpisów, digitalizacja i udostępnienie jej w Internecie, nr projektu 0007/NPRH2/H11/81/2012 ‐ Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, współwykonawca, kierownik projektu. / Polska. Zob.: http://pther.eu/MK/index.html

2014 –             Digitalizacja i udostępnienie w internecie ksiąg grodzkich i ziemskich płockich. Przygotowanie kartoteki  urzędników, NPRH , 0043/NPRH3/H11/82/2014 Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego, Polskie Towarzystwo Heraldyczne, współwykonawca, kierownik projektu. / Polska (zob. http://pther.eu/Plockie/Index.html)

2015                Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi we Francji (tom 1), a także wykonanie inwentarza i publikacja w internecie, grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2015). / Polska, wyniki http://www.pther.eu/atoz/index.html Kierownik projektu.

2015                Orzeł Biały. Źródła do historii herbu państwa polskiego (1815‐2015), nr projektu NPRH Nr 0003/NPRH4/H la/83/2015 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Polskie Towarzystwo Heraldyczne / Polska.

2015                Polskie groby na terenie Owernii, grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2016), zakończony w 2016 r. Kierownik projektu, wykonawca. / Polska. (http://pther.eu/Owernia/CmentarzeOwernia.html)

2018                Opracowanie archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Grobami i Pamiątkami Historycznymi we Francji (tom 2), a także wykonanie inwentarza i publikacja w internecie, grant Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2018). / Polska, wyniki http://pther.eu/atoz/InwentarzATOZtom2.htm Kierownik projektu.

Działalność na rzecz upowszechniania nauki i członkostwo w stowarzyszeniach naukowych

Od 1987 roku jestem członkiem założycielem, a od 2010 prezesem Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, od 1997 członkiem założycielem i członkiem Zarządu Międzynarodowej Akademii Genealogii (zarejestrowanej we Francji), od 1982 roku działam w Towarzystwie Miłośników Historii, obecnie jestem wiceprezesem (od 2005 roku). Jestem także członkiem Towarzystwa Heraldyczno–Genealogicznego „Adler” (Wiedeń).

Od 2001-2011 roku pełniłem też funkcję prezesa Zarządu Związku Wydawców Polskich przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Jako prezes Polskiego Towarzystwa Heraldycznego oraz specjalista w dziedzinie heraldyki byłem wielokrotnym recenzentem i opiniodawcą herbów oraz projektów symboli heraldycznych dla samorządów oraz instytucji państwowych.

Jestem członkiem następujących redakcji: „Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa”, „Ziemianie polscy XX wieku”, „Nobilitas In Historia Moderna” (wydawane w Opavie, Czechy) oraz redaktorem „Rocznika Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, „Społeczeństwa Polski średniowiecznej” (od tomu XII) i współredaktorem serii „Nauki Pomocnicze Historii”.

Do swojego dorobku naukowym mogę zaliczyć wystąpienia na konferencjach naukowych organizowanych w kraju i na świecie (lista poniżej). Wygłaszałem liczne referaty podczas Kolokwiów i Kongresów Nauk Genealogicznych i Heraldycznych, organizowanych przez Międzynarodową Akademię Heraldyki (obecnie jako jedyny Polak jestem członkiem tej Akademii, był nim zmarły prof. Stefan K. Kuczyński), na Kongresach Nauk Genealogicznych organizowanych przez Międzynarodową Akademię Genealogii (jako członek Zarządu tejże Akademii jestem także współorganizatorem kilku Kongresów). Wygłaszałem liczne referaty na konferencjach naukowych organizowanych przez polskie uczelnie wyższe i inne instytucje naukowe i kulturalne.

Wspólnie z Archiwum m.st. Warszawy zorganizowałem, jako komisarz naukowy, wystawę poświęconą Heroldii Królestwa Polskiego (Warszawa 2001).

Wspólnie z dr. Andrzejem Biernatem (wicedyrektorem Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych) na prośbę Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadziłem kwerendę poświęconą polskim pochówkom na cmentarzu Pere Lachaise w Paryżu (co bezpośrednio wpisuje się w jeden z głównych nurtów moich badań naukowych nad genealogią i epigrafiką polską).

Wraz z zespołem redakcyjnym w latach 90. otrzymałem Nagrodę im. Adama Heymowskiego za serię wydawniczą Ziemianie polscy XX wieku. Od  2009 roku jestem przewodniczącym Jury tej Nagrody.

Ponieważ nie jestem pracownikiem naukowym żadnej uczelni, nie mam w swoim dorobku prac dydaktycznych (nie byłem promotorem prac magisterskich ani innych tego rodzaju). Byłem natomiast wielokrotnie recenzentem prac habilitacyjnych i doktorskich.

Habilitacje:

2018 –  dr Monika Salmon-Siama, (Lille, Francja), Universite Lille / France

2017 –  dr Andrzej Przegaliński, Uniwersytet im. Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin /Poland

2015 –  dr Mrozowski Przemysław, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) /Poland

2015 –  dr Jerzy Kuzicki, Uniwersytet Rzeszowski /Poland

2014 –  dr Marian Wołkowski-Wolski, Uniwersytet im Jana Pawła II (Kraków) /Poland

2014 –  dr Łaszkiewicz Tomasz, 2 VII 2014, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk (Warszawa) /Poland

Doktoraty:

2019 –  Mgr Ewelina Wanke, Ks. Ferdynand Radziwiłł (1834-1926). Życie i działalność, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach /Poland

2018 –  Mgr. Jana Marii Jackowskiego „Ks. Jan Gnatowski (1855-1925) na tle epoki. Biografia historyczna”, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa /Poland

2016 –  Mgr Adam Kromer, Uniwersytet Gdański /Poland

2016 –  Dr. Piotr Szczurowski, Ród heraldyczny Prus na Mazowszu w XII – XVI 2 wieku, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn /Poland

2016 –  Mgr Grzegorz Tomczak, Dziedzice Kurzyjamy. Studium z dziejów łęczyckiej szlachty zagrodowej w XVI-XIX wieku, Uniwersytet w Zielonej Górze /Poland

Byłem stypendystą rządu francuskiego (dwukrotnie) oraz Fundacji im. Lanckorońskich (miesięczny pobyt w Wiedniu). Odbyłem wiele wyjazdów na badania w zagranicznych ośrodkach naukowych.

Uczestniczyłem kilkakrotnie w stażach naukowych,  wygłaszając referaty popularyzujące polską naukę, m.in. na Uniwersytecie Karola w Pradze, Uniwersytecie w Opavie, czy w Paryżu. W ciągu tylko ostatniego roku wygłaszałem referaty naukowe w Bolonii, Wiedniu, Pradze, a także oczywiście w Polsce, np. w Warszawie i Lublinie.

Konferencje i wystąpienia naukowe (wybór)

1.       2010 10 19-20:       Sławomir Górzyński, Šlechtici či zemané. Urozená elita 20. Století, Středoevropská šlechta v konfrontaci s totalitními režimy 20. století 19.–20. října 2010 Praga: Der Adel Mitteleuropas in Konfrontation mit den totalitären Regimen des 20. Jahrhunderts 19.–20. Oktober 2010 [konferencja z udziałem 28 referentów z Czech, Polski, Niemiec, Lichtensteinu] / Praga / Czechy

2.       2014 09 17   –        Panel dyskusyjny poświęcony Czasopismom naukowym (w ramach Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie 17 IX 2014), organizator.

3.       2014 09 19: Badania biograficzne nad ziemiaństwem polskim (w ramach Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie)

4.       2014 3-5 XII:         Internationales Symposion. Altösterreichischer Adel zwischen NationNationalismusFaschismus/Nationalsozialismus (von ca. 1870–1938/1945), Sławomir Gorzynski: Adelslegitimierungen in Galizien / Wien/ Austria

5.       2013 09 27-28:      Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich od Krewa do Zaręczenie Wzajemnego Obojga Narodów, Zamość, konferencja pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej / Zamość / Polska.

6.       2015 08 20:            St Jean du Gard, referat , materiały jeszcze nie ogłoszone: Die Datenbank für HilfswissenschaftenHeraldik, St-Jean-du-Gard, 20 VIII 2015, 19. Kolloquium der Internationale Akademie für Heraldik Gard / St-Jean-du-Gard / France

7.       2015 09 10-12        Ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Honestas et turpitudo. Magnateria Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku”, Augustów 10-12 września 2015 r. : Kaplice magnackie Mazowsza i Małopolski / Augustów / Polska

8.       2015 :        O tytule hrabiowskim Potockich, Konferencja w Opolu w ramach projektu Od szlachty do ziemiaństwa  / Opole / Polska

9.       2015 3 VII:             Vom Wiener Fürstentag zum Wiener Kongress 1515–1815 : Die litauischen. Radziwiłł im Dienste der polnischen Krone / Wien / Austria

10.    2016 07:    Konferencja 60. Lecie odbudowy Warszawy (oraz wystawa pod tym tytułem) – międzynarodowa konferencja zorganizowana w Bellerive-sur-Allier we Francji z udziałem badaczy z Polski, Niemiec i Francji (lipiec 2016); organizacja i prowadzenie.

11.    2016 06 20: Szlachta cząstkowa w Polsce, współorganizator i referat: „Legitymacje szlachty drobnej w Galicji”, współorganizator, referent i panelista (zob. https://www.youtube.com/watch?v=MLjI9ZryqHo) / Wrocław / Polska

12.    2017 06 20-22        I Kongres Heraldyki Polskiej, główny organizator wraz z zespołem, Warszawa Zamek Królewski

13.    2017 , 20-22 VI: Kongres Heraldyki Polskiej : Orzeł Biały w architekturze (na przykładzie zabytków Mazowsza i Małopolski i innych regionów Polski) / Warszawa / Polska

14.    2017 :,       Materiały biograficzne w aktach legitymacyjnych galicyjskich / Opole / Polska

15.    2018 04 :   Wystrój heraldyczny Metryki Koronnej (AGAD) / Warszawa / Polska

16.    2018 09 :   Arras, Kongres Genealogii i Heraldyki : Armoiries  et anoblissements en Pologne dans les trente dernières années du 16e siècle Arras / France

17.    2018 09 :   Paryż konferencja poświęcona 180 laty opieki nad polskimi grobami ipamiątkami historycznymi we Francji – referat / Paris / France

18.    2018 10 25-26: XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w100-lecie odzyskania niepodległości „Herb w kulturze” 25-26 października 2018 roku, Kazimierz Dolny (międzynarodowa konferencja). Referat : Czy Jana Zamoyski tworzył nowy ród herbowy ? / Kazimierz Dolny / Polska

 

Publikacje

BIBLIOGRAFIA

1982

1.                           Mały herbarz historyka, t. 1, współred., współoprac. Sławomir Górzyński, Warszawa 1982.

1984

2.                           Mały herbarz historyka, t. 2, współred., współoprac. Sławomir Górzyński, Warszawa 1984.

1985

3.                           Sławomir Górzyński, Sprawozdanie z sesji epigraficznej, „Teka Historyka” 1985, z. 2.

4.                           Sławomir Górzyński, Stemmata in polnische Druckwerken des 16. Jahrhunderts [rec. Franciszek Pilarczyk, Stemmata w drukach polskich XVI wieku, Zielona Góra 1982], „Adler”. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Bd 13, 1985, Heft 12.

5.                           Sławomir Górzyński, Z dziejów polskiego możnowładztwa [rec. Włodzimierz Dworzaczek, Hetman Jan Tarnowski, Warszawa 1985], „Kierunki”1985, 1 września.

1986

6.                           Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu, Montmartre, Saint Vincent, Batignolles, pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1986.

·       Rec.: Barbara Konarska, „Acta Poloniae Historica”, t. 62, 1990, s. 219-221.

7.                           Sławomir Górzyński, Heraldyka nobilitacji austriackich 1772-1918, [w:] „Sborník příspěvků III Setkání genealogů a heraldiků”, Ostrava 1986.

1987

8.                           Sławomir Górzyński, Die Chronologie und der Computer, „Computergenealogie, Zeitschrift für die Anwendung von Mikrocomputern in der Familienforschung” 3, 1987.

9.                           Sławomir Górzyński, Z pobytu w archiwum wiedeńskim, „Archeion”, t. 83, 1987, s. 321-322.

1988

10.                        Sławomir Górzyński, O herbach rycerstwa polskiego krytycznie [rec. Herby rycerstwa polskiego z. 1-15, Warszawa 1987-1988], „Mówią Wieki” 1988, nr 8.

11.                        „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, red. Sławomir Górzyński, Warszawa 1989-.

1990

12.                        Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Herby szlachty polskiej, Warszawa 1990.

13.                        Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, wyd. 2 popr., Warszawa 1990.

14.                        Sławomir Górzyński, Znaki rytowane na cegłach piwnicy więziennej w Wieży Grodzkiej Zamku Królewskiego w Warszawie, [w:] Curia Maior. Studia z dziejów kultury ofiarowane Andrzejowi Ciechanowieckiemu, oprac. edyt. Danuta Gieysztor-Rosa i Maria Prosińska, Warszawa 1990, s. 40-46.

15.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Kronika rodów Podola, Wołynia i Ukrainy Kazimierza Pułaskiego, t. 2 i 3, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1990, nr 2, s. 16-19.

16.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Część 1: Województwo białostockie, Warszawa 1990.

17.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Część 2: Województwo kieleckie, województwo krakowskie, Warszawa 1990.

18.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930. Część 3: Województwo lubelskie, województwo lwowskie, Warszawa 1990.

19.                        Sławomir Górzyński, Niemiecki leksykon heraldyki [rec. Oswald Gert, Lexicon der Heraldik, Mannheim Wien-Zuerich 1985], „Studia Źródłoznawcze”, t. XXXI, Warszawa 1990, s. 98-99.

1991

20.                        Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki, t. 1, oprac. naukowe, wstęp Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Warszawa 1991.

21.                        Sławomir Górzyński, Standeserhebungen in Galizien 1772-1918, „Adler”. Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Bd 16, 1991, Heft 3, s. 67-70.

22.                        Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, [w:] Społeczeństwo polskie XVIII i XIX wieku. Studia o rodzinie, pod red. Janiny Leskiewiczowej, t. 9, Warszawa 1991, s. 81-136.

23.                        Inskrypcje grobów polskich na cmentarzach w Paryżu – Père Lachaise, oprac. Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, pod red. Andrzeja Biernata, Warszawa 1991.

24.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Część 4: Województwo warszawskie, Warszawa 1991.

25.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Część 5: Województwo stanisławowskie, województwo tarnopolskie, Warszawa 1991.

26.                        Sławomir Górzyński, Pulaskis of the Slepowron Crest, USA 1991. [non vidimus![1]]

1992

27.                        Spis szlachty wylegitymowanej w guberniach grodzieńskiej, mińskiej, mohylewskiej, smoleńskiej i witebskiej, oprac. Stanisław Dumin, Sławomir Górzyński, Warszawa 1992.

28.                        Sławomir Górzyński, Miasta Galicji i ich herby. Krótki przegląd zasobu Allgemeine Verwaltungsarchiv w Wiedniu (komunikat), [w:] Polskie tradycje samorządowe a heraldyka, red. Piotr Dymmel, Lublin 1992.

29.                        Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, wyd. 3, Warszawa 1992.

·       Rec.: Maria Bobowska-Kowalska, „Genealogia”, t. 5, 1995, s. 155-162.

30.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Część 6: Województwo poznańskie, Warszawa 1992.

31.                        Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów Podola, Wołynia i Ukrainy, t. 2, oprac. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Warszawa 1992.

32.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 1, red. Sławomir Górzyński i in., Warszawa 1992.

33.                        Sławomir Górzyński, Heraldyka nobilitacji okresu Napoleona I, [w:] „Sborník příspěvků IV Setkání genealogů a heraldiků”[14-15. 10. 1989], Ostrava 1992, s. 19-21.

1993

34.                        Szymon Konarski, Indeks nazwisk do „Herbarza polskiego” Adama Bonieckiego, do druku podał Sławomir Górzyński, wstęp Stefan. K. Kuczyński, Warszawa 1993.

35.                        Sławomir Górzyński, Nobilitacje przemysłowców w Galicji w latach 1772-1918, [w:] Image przedsiębiorcy gospodarczego w Polsce w XIX i XX wieku, red. Ryszard Kołodziejczyk, Warszawa 1993.

1994

36.                        Sławomir Górzyński, Jerzy Kochanowski, Adam Jońca, Herby szlachty polskiej, wyd. 3 dodruk, Warszawa 1994.

37.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Czy istnieje możliwość rekonstrukcji zaginionego fragmentu „Kroniki” Kazimierza Pułaskiego?, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 4, Warszawa 1994, s. 251-258.

38.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 2, red. i oprac. Sławomir Górzyński, Warszawa 1994.

1995

39.                        Szymon Konarski, Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. Indeks nazwisk, słowo wstępne Sławomir Górzyński, Warszawa 1995.

40.                        Sławomir Górzyński, XXI Międzynarodowy Kongres Genealogii i Heraldyki (Luksemburg 28 VIII – 3 IX 1994), „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Heraldycznego” 1995, nr 13, s. 25-27.

41.                        Ars heraldica. Współczesna sztuka heraldyczna w Polsce, redakcja i tekst katalogu Sławomir Górzyński i Leszek Pudłowski, Warszawa 1995.

1996

42.                        Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Groby polskie na cmentarzach paryskich, „Akta Towarzystwa Historyczno-Literackiego w Paryżu” t. 3, 1996, s. 209-235.

43.                        Sławomir Górzyński i in., Radziwiłłowie herbu Trąby, Warszawa 1996.

44.                        Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Spis ziemian Rzeczypospolitej Polskiej w roku 1930, Część 7: Województwo poleskie i wołyńskie, Warszawa 1996.

45.                        Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym – tezy referatów, red. Maria Koczerska, Sławomir Górzyński, Warszawa 1996.

46.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 3, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 1996.

1997

47.                        Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, Warszawa 1997.

48.                        Sławomir Górzyński, Rodzina Radziwiłłów i ich tytuły, „Miscellanea Historico-Archivistica”, t. 7 [Archiwalia Radziwiłłów herby Trąby, red. nauk. Teresa Zielińska], Warszawa 1997, s. 19-26.

49.                        Człowiek w społeczeństwie średniowiecznym, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 1997.

50.                        Adam W. Englert. Żołnierz, historyk, archiwista, redakcja Leszek Pudłowski i Sławomir Górzyński, Warszawa 1997.

1998

51.                        Sławomir Górzyński, Pułascy herbu Ślepowron, [w:] Kazimierz Pułaski w polskiej i amerykańskiej świadomości, pod red. Janusza Maciejewskiego, Ewy Bem-Wiśniewskiej i Jacka Wójcickiego, Warszawa 1998, s. 1-11.

52.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 4, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 1998.

1999

53.                        Warszawa i Mazowsze. Rozważania nad Dziejami, t. 4, oprac. red. Sławomir Górzyński, Warszawa 1999.

54.                        Sławomir Górzyński, Nobilitacje w Galicji w latach 1772-1918, wyd. 2 popr., Warszawa 1999.

55.                        Polacy pochowani na Cmentarzu Montmartre oraz Saint-Vincent i Batignolles w Paryżu, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Biernata i Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 1999.

·       Rec.: Maria Wiśniewska, „Kwartalnik Historyczny”, R. 108, 2001, nr 3, s. 149-151.

2000

56.                        Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867), oprac. Elżbieta Sęczys, przygotował do druku Sławomir Górzyński, Warszawa 2000.

·       Rec.: Stefan Hartmann, „Zeitschr. f. Ostmitteleuropa-Forschung”, Bd 50, 2001, s. 615-616.

57.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 5, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2000.

2001

58.                        Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, pod redakcją Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2001.

59.                        Sławomir Górzyński, Herbarz rodzin szlacheckich Królestwa Polskiego, [w:] Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, pod redakcją Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2001, s. 31-40.

60.                        Sławomir Górzyński, Herby gubernialne i miejskie w Królestwie Polskim, [w:] Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, pod redakcją Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2001, s. 25-30.

61.                        Sławomir Górzyński, Katalog wystawy [dokumentów ze zbiorów Rosyjskiego Państwowego Archiwum Historycznego w Sankt Petersburgu], [w:] Heroldia Królestwa Polskiego. Katalog wystawy, pod redakcją Sławomira Górzyńskiego, Warszawa 2001, s. 53-111.

2002

62.                        Heraldyka i okolice, red. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Halina Manikowska, Warszawa 2002.

63.                        Sławomir Górzyński, Między Orłem Białym i Czerwonym, [w:] Heraldyka i okolice, red. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Halina Manikowska, Warszawa 2002, s. 355-361.

64.                        Sławomir Górzyński, Nowe źródło do heraldyki miejskiej Drugiej Rzeczypospolitej (komunikat), [w:] Heraldyka samorządowa II Rzeczypospolitej (1918-1939), pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Włocławek 2002, s. 279-296.

65.                        Piotr Mańkowski, Pamiętniki, red. i oprac. noty edytorskiej Sławomir Górzyński, Warszawa 2002.

·       Rec.: Jan Niemiec, „Studia Catholica Podoliae”, A. 3, 2004-2005, nr 3, s. 677-680.

·       Rec.:  w: „Książki”….

66.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 6, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2002.

67.                        Słownik patronów ulic Warszawy, red. Stanisław Ciepłowski, współautor Sławomir Górzyński, Warszawa 2002.

2003

68.                        Świat pogranicza, red. nauk. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Warszawa 2003.

69.                        Sławomir Górzyński, Naturalizacja Polaków we Francji XVII-XVIII wieku, [w:] Świat pogranicza, red. nauk. Mirosław Nagielski, Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Warszawa 2003, s. 237-256.

70.                        Sławomir Górzyński, Herby samorządowe II Rzeczypospolitej w zasobie Archiwum Państwowego m.st. Warszawy, [w:] „Kronika Warszawy” nr 4 (119) 2003.

2004

71.                        Sławomir Górzyński, Stefan K. Kuczyński, Komunikat o przyznaniu Nagrody im. Adama Heymowskiego, „Przegląd Historyczny” 2004, z. 3, s. 435.

72.                        Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki, t. 1, wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2004.

73.                        Kazimierz Pułaski, Kronika polskich rodów szlacheckich Podola, Wołynia i Ukrainy. Monografie i wzmianki, t. 2, wstęp, oprac. tekstu, przypisów oraz indeksu Tadeusz Epsztein i Sławomir Górzyński, wyd. 2 popr. i uzup., Warszawa 2004.

74.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 7, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2004.

2006

75.                        Benedykt hr. Tyszkiewicz, Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść, t. 1, do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2006.

76.                        „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r., do druku podał Sławomir Górzyński, przypisami i wstępem opatrzyli Krzysztof Chłapowski i Sławomir Górzyński, Warszawa 2006.

77.                        Sławomir Górzyński, Między orłem niemieckim a śląskim. Tajemnica inskrypcji grobowej księcia Władysława I cieszyńskiego w katedrze pizańskiej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. VII, Fundator i dzieło w sztuce nowożytnej, Część 2, redakcja Jerzy Lileyko, Irena Rolska-Boruch, Lublin 2006, s. 101-124.

78.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny, Część 5 [dodruk], współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2006.

2007

79.                        O polskich elitach raz jeszcze, red. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński, Warszawa 2007.

80.                        Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji, [w:] O polskich elitach raz jeszcze, red. Tadeusz Epsztein, Sławomir Górzyński, Andrzej Karpiński, Warszawa 2007, s. 69-76.

81.                        Szlachta wylegitymowana w Królestwie Polskim w latach 1836-1861 (1867), oprac. Elżbieta Sęczys, przygotował do druku Sławomir Górzyński, wyd. 2 popr., Warszawa 2007.

82.                        Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Część 8, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2007.

2008

83.                        „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. VIII (XIX), red. nauk. Stefan K. Kuczyński, red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2008.

84.                        Sławomir Górzyński, Tytuły w dawnej Rzeczypospolitej i obecnie – praktyka i prawo, „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. VIII (XIX), red. nauk. Stefan K. Kuczyński, red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2008, s. 115-132.

85.                        Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Polacy pochowani na Cmentarzu w Montrésor. Les Polonais enterrés au cimetière de Montrésor, Warszawa 2008.

86.                        Bartłomiej Szyndler, „Z ziemi włoskiej do Polski”. Historia legionów polskich 1797-1807, red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2008.

87.                        George Burnett, Obraz obecnego stanu Polski, wstęp i komentarz Sławomir Górzyński, Warszawa 2008.

88.                        Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, t. 1-3, Sławomir Górzyński [członek redakcji] i in., Warszawa 2008-.

89.                        Sławomir Górzyński, Jan Potocki e Stanisław Kostka Potocki: relazioni familiari, [w:] Archeologia letteratura collezionismo, a cura di Elżbieta Jastrzębowska e Monika Niwójt, Roma 2008, s. 12-19.

90.                        Sławomir Górzyński, Między Orłem Cesarskim a Cieszyńskim. Pizańska sepultura księcia cieszyńskiego, [w:] Historia u Piastów. Piastowie w historii, pod redakcją Bogusława Czechowicza, Brzeg 2008, s. 127-144.

91.                        Sławomir Górzyński, Formowanie się Stanu Panów – Stanu Magnatów w Galicji po 1775 roku, [w:] Ročenka textů zahraničnìích profesorů. The Annual Texts by Foreign Guest Professors, ročník/volume 2, Univerzita Karlova w Praze 2008, s. 97-116.

92.                        seria Nobilitas in historia moderna, Sławomir Górzyński [członek redakcji], Ostrava 2008-.

2009

93.                        Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji. Studium heraldyczno-genealogiczne, Warszawa 2009.

·       Rec.: M. Županič, Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji (Polnische Aristokratie in Galizien) Warszawa 2009, „Adler” Zeitschrift für Genealogie und Heraldik, Bd 25, 2010, Heft 6, s. 292-293.

94.                        Cezary Kuklo, Demografia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej, red. Andrzej Rachuba, Sławomir Górzyński, Warszawa 2009.

95.                        Benedykt hr. Tyszkiewicz, Dumy i dumki czyli prawdziwa powieść, t. 2, do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2009.

96.                        „Regestr diecezjów” Franciszka Czaykowskiego, czyli właściciele ziemscy w Koronie w 1783 r., do druku podał Sławomir Górzyński, przypisami i wstępem opatrzyli Krzysztof Chłapowski i Sławomir Górzyński, wyd. 2 popr., Warszawa 2009.

97.                        Arystokracja polska na starej fotografii na przykładzie zbioru fotograficznego Archiwum Akt Dawnych, do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa 2009 [tylko wersja elektroniczna jako baza danych ikonograficznych zob.: www.pther.eu, wersja papierowa wycofana z rynku].

98.                        Sławomir Górzyński, Od wydawcy, [w:] Andrzej Rachuba, Jūratė Kiaupienė, Zigmantas Kiaupa, Historia Litwy. Dwugłos polsko-litewski, wyd. 2, Warszawa 2009, s. 5-6.

99.                        Sławomir Górzyński, Herby „przemysłowe”, [w:] Silva rerum antiquarum, pod redakcją Roberta W. Szweda, Częstochowa 2009, s. 263-272.

100.                     Sławomir Górzyński, Arystokracja polska w Galicji – zmiana czy trwanie, [w:] Nobilitace ve světle písemných pramenů, Nobilitas in historia moderna, tomus 2, Ostrava 2009.

2010

101.                     „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. IX (XX), red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2010.

102.                     Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Część 9, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2010.

103.                     Sławomir Górzyński, In memoriam Stefana Kuczyńskiego, „Barok. Historia-literatura-sztuka”, półrocznik XVII/2(34)2010, Warszawa 2010.

104.                     Hołd lenny w Krakowie w 1796 r. [w:] Klio viae et invia. Opuscula Marco Cetwiński dedicata, red. Anna Odrzywolska-Kidawa, Warszawa 2010

2011

105.                     „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. X (XXI), red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2011.

106.                     Sławomir Górzyński, O pożytkach płynących z czytania inskrypcji nagrobnych, [w:] In tempore belli et pacis. Ludzie – Miejsca – Przedmioty, pod redakcją Tadeusza Grabarczyka, Anny Kowalskiej-Pietrzak, Tadeusza Nowaka, Warszawa 2011.

107.                     „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, nowej serii t. XI (XXII), red. Sławomir Górzyński, Warszawa 2012.

108.                     Sławomir Górzyński, Identyfikacja stanowa i heraldyczna na grobach polskich emigrantów (na przykładzie cmentarza w Montmorency), „Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego”, serii nowej t. XI (XXII), Warszawa 2012.

109.                     Sławomir Górzyński, Stefan Krzysztof Kuczyński (13 stycznia 1938 – 3 stycznia 2010), „Przegląd Historyczny” 2011, z. 3.

110.                     „Forum Artis Rhetoricae” Warszawa 2011, nr 2, red. nauk. Sławomir Górzyński. Członkostwo w redakcji „Forum Artis Rhetoricae”.

111.                     Sławomir Górzyński, „Industrial” Coats of Arms, „The Polish Heraldry Society Yearbook”, New Series Vol. X (XXI), edited by Sławomir Górzyński, Warsaw 2011.

112.                     Sławomir Górzyński, Słowo o Profesorze Jakubie Zdzisławie Lichańskim, „Rhetorica Regina Artis Scientiaeque”, red. nauk. Sławomir Górzyński, Warszawa 2011.

113.                     Mezi tesinskou a cisarskou orliciNahrobek tesinskeho kniziete w Pise, [w:], Genealogicke a heraldicke informace 2010, Brno 2011, ss. 94-103 (zob. toż w jęz.polskim Między orłem cesarskim a śląskim…)

2012

114.                     Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony, Warszawa 2012 (wspólnie z Iwoną Dacką-Górzyńską).

2013

115.                     Między tekstem a znakiem. Prace ofiarowane Profesor Barbarze Trelińskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, pod red. A. Jaworskiej i S. Górzyńskiego, Warszawa 2013

116.                     Metryka Koronna, edycja cyfrowa zob. www.pther.eu (ok. 500.000 skanów oraz baza danych).

117.                     Szlachta i ziemiaństwo na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej, członek Rady Redakcyjnej serii, od 2103 roku.

2014

118.                     Ermenonville, Rousseau i Radziwiłłowie [w:] Studia Z Dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), pod redakcją Sławomira Górzyńskiego i Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2014 ss. 153-168.

119.                     Studia z dziejów Wielkiego Księstwa Litewskiego (XVI–XVIII wieku), pod redakcją Sławomira Górzyńskiego i Mirosława Nagielskiego, Warszawa 2014

120.                     Terminologia heraldyczna w dziele Szymona Okolskiego [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego t. XIII.

121.                     Encyklopedia Katolicka, hasło: Studia Źródłoznawcze.

122.                     Encyklopedia Katolicka, hasła: Szlachta.

123.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIII (redakcja)

2015

124.                     Fotografie Oddziału III edycja elektroniczna (zob. pther.net)

125.                     V Kongres Mediewistów Polskich. Recepcja i odrzucenie. Kontakty międzykulturowe w Średniowieczu. Rzeszów, 20-24 września 2015. Księga abstraktów, s. 96.

126.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIV (redakcja)

127.                     Andrzej Ciechanowiecki – nekrolog [w:] Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XIV.

128.                     Inwentarz Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji (wersja internetowa zob. pther.net)

129.                     Józef Szymański (1931-2011), [w:] w serii „Mediewiści”, red. Jerzy Strzelczyk, t. III, Poznań 2015, ss. 255-260.

130.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego t. XIV, redakcja naukowa.

131.                     Ziemianie polscy XX wieku. Słownik biograficzny. Część 11, współred. Sławomir Górzyński, Warszawa 2015

2016[2]

132.                     Książę Schwarzenberg – czyli o nobilitacjach [w:] Aleksander Gieysztor. Człowiek i dzieło, red. Maria Koczerska, Piotr Węcowski, Warszawa 2016, ss. 196-198.

133.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego t. XV, redakcja naukowa.

134.                     Monumenta Poloniae epistolaria, rada redakcyjna, dr hab. Sławomir Górzyński,... dr hab. Wojciech Krawczuk,... prof. dr hab. Bożena Popiołek,... [et al.]

2017

135.                     Legitymacje szlachectwa Radziwiłłów w Galicji [w:] Radziwiłłowie w służbie Marsa, red. Mirosław Nagielski, Karol Żojdź, Warszawa 2017, ss. 369-376.

136.                     Źródła do biografistyki w galicyjskich aktach wywodowych [w:] In servitute scientiarum : biografistyka, Galicja, Druga Rzeczpospolita : księga pamiątkowa w 10. rocznicę śmierci Profesora Leszka Kuberskiego, red. Antoni Maziarz, Opole 2017.

137.                     Inwentarz tymczasowy Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, Tom 1, Bellerive-sur-Allier 2017 [wersja elektroniczna dostępna www.pther.eu, zob. rok 2015], wspólnie z A. Biernatem i I. Dacką-Górzyńską i J. Pezdą.

138.                     Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771-1776, opracowanie i wydanie Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2017. [seria Monumenta Poloniae epistolaria]

Rec.: T. Srogosz, A. Stroynowski, [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie ZESZYTY HISTORYCZNE 2018, t. XVII, s. 287–291
http://dx.doi.org/10.16926/zh.2018.17.20

Rec.: B. Popiołek, Nie tylko pamiętnikarz: Korespondencja i gazetki rękopiśmienne Jędrzeja Kitowicza z lat 1771–1776, oprac. i wyd. Tomasz Ciesielski, Sławomir Górzyński, Filip Wolański, [w:] „Rocznik Historii Prasy Polskiej”, TOM XXI (2018), ZESZYT 2 (50), s. 145-151

139.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XVI, redakcja naukowa.

2018

140.                     Witosławscy herbu Nieczuja [w:] Origines, fontes et narrationes – pośród kręgów poznania historycznego. Prace ofiarowane Profesorowi Marcelemu Antoniewiczowi w 65. rocznicę urodzin, red. Marek Cetwiński, Maciej Janik przy współudziale Marka Nity, Częstochowa 2018, ss. 279-292.

141.                     From Kraków to Venice [w:] SpainIndia – Russia. Centres, Bordelands, and Peripheries of Civilisations. Ed. Jan Stanisław Ciechanowski, Cristina Gonzalez Caizan, Warsaw 2018, pp. 461-468

142.                     Henryk Stecki, Pamiętnik, opracował i do druku podał Sławomir Górzyński, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2018.

143.                     Metryka Koronna - pamięć państwa. The Polish and Lithuanian Metrica - memory of the state, Revised by Sławomir Górzyński. Authors: Waldemar Chorążyczewski, Wojciech Krawczuk, Janusz Grabowski, Aliaksandr Hruša and Sławomir Górzyński, Warsaw 2017

144.                     Inwentarz tymczasowy Archiwum Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, Tom 2, Bellerive-sur-Allier 2018 [wersja elektroniczna dostępna www.pther.eu], wspólnie z A. Biernatem i I. Dacką-Górzyńską

145.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, t. XVII, redakcja naukowa.

2019

146.                     Uwag kilka dotyczących epigrafiki XIX-wieku w nawiązaniu do jubileuszu Andrzeja Biernata [w:] „Archiwista polski” 2(94)/2019, R. 24, ss. 21-26.

147.                     Unia lubelska 1569. Pieczęcie herby, Warszawa 2019 (aneksy: H. Wajs, R. Jankowski, J. Król-Próba), książka

Konferencje organizowane i współorganizowane (komitety organizacyjne) krajowe i międzynarodowe

148.                     2014. Konferencja w Zamościu, Unia Horodelska, konferencja pod honorowym patronatem Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

149.                     2014, Panel dyskusyjny poświęcony Czasopismom naukowym (w ramach Zjazdu Historyków Polskich w Szczecinie 17 IX 2014), organizator.

150.                     2014, Wrocław, współorganizator konferencji (członek Komitetu Organizacyjnego) „Szlachta cząstkowa w Polsce”.

151.                     2016. Konferencja 60. Lecie odbudowy Warszawy (oraz wystawa pod tym tytułem) – międzynarodowa konferencja zorganizowana w Bellerive-sur-Allier we Francji z udziałem badaczy z Polski, Niemiec i Francji (lipiec 2016); organizacja i prowadzenie.

152.                     2017. I Kongres Heraldyki Polskiej, główny organizator wraz z zespołem, Warszawa Zamek Królewski, 20-22 czerwiec.

153.                     2018, XIV Sympozjum Nauk Dających Poznawać Źródła Historyczne w100-lecie odzyskania niepodległości „Herb w kulturze” 25-26 października 2018 roku, Kazimierz Dolny (międzynarodowa konferencja).

154.                     11th International Colloquium of Genealogy in Warsaw, Poland July 2-4, 2019 (w ramach członkostwa w Międzynarodowej Akademii Genealogii), organizator i prowadzący całość obrad.

Członkostwo w redakcjach czasopism i serii naukowych

155.                     Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, Warszawa (Reaktor naukowy od t. X)

156.                     Forum Artis Rhetoricae, Warszawa (Z-ca redaktora naukowego)

157.                     Społeczeństwo Polski średniowiecznej (Redaktor naukowy, od tomu XII, seria zawieszona).

158.                     Społeczeństwo staropolskie. Seria nowa, Warszawa (Członek Rady Naukowej)

159.                     Monumenta Poloniae epistolaria, Warszawa, Wydawnictwo DiG; Bellerive-sur-Allier, Edition La Rama (Członek Rady Naukowej)

160.                     Nobilitas in Historia Moderna, Ostrava, (Członek Rady Naukowej)

161.                     Nauki pomocnicze historii (Współredaktor naukowy serii, wspólnie z Andrzejem Rachubą).

 [1]
             Publikacja z moim artykułem ukazała się w USA i nigdy nie otrzymałem egzemplarza, ani go nie widziałem!

[2] W roku 2016 głównie realizowałem projekty elektroniczne – Metryka Koronna i Księgi grodzkie i ziemskie płockie